Diaconaat

Inleiding
De dienst van de barmhartigheid is een taak waarvoor de gemeente in haar geheel verantwoordelijk is. De gemeente wordt vanuit het Woord van God geroepen tot dienen. De diakenen hebben tot taak aan dit geheel leiding te geven en daarin voor te gaan.

Hoe krijgt het diaconaat nu gestalte? In principe wordt iedere Nederlander, die niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, door de burgerlijke overheid bijstand verleent. De aard van de diaconale hulpverlening is daardoor heel anders dan vroeger. Er zijn echter altijd nog gevallen van schrijnende nood, waar financiële hulp geboden moet worden. Een goede begeleiding is in dergelijke gevallen een eerste vereiste. Voor bijstand van diaconale aard moet men dus in eerste instantie contact opnemen met een wijkdiaken.

Hierbij een uitleg over de diaconie in onze Hervormde Gemeent
- diaconaat vanuit de Bijbel
- diaconaat tijdens de eredienst
- diaconaat in onze gemeente

Diaconaat vanuit de Bijbel:
Waar komt diaconaat vandaan? Wat betekent het woord diaconie nu eigenlijk? Het komt van het Griekse woord diaconea.

Oorspronkelijk betekende diaconia in het Grieks:
- dienen
- het bedienen aan tafel
- dienst en hulpverlening aan een ander
- het voorzien in de levensbehoefte van een ander

Het accent bij dit woord ligt in het gegeven dat het gericht is op de persoon van de ander. Diaconie komt zowel voor in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kennen we ook al diaconie. Echter zien we dit dan uitgedrukt in:

- gerechtigheid
barmhartigheid

Op een zelfde wijze maakt het volk Israël kennis met de barmhartigheid en de gerechtigheid van God. Letterlijk betekent barmhartig ‘bij de armen zijn met je hart’. Dat mag van God gezegd worden.

- Weduwen
- Wezen
- Vreemdelingen
- Armen

Allen worden ze telkens weer genoemd als mensen die de aandacht krijgen van God. Diaconie voor de naaste van veraf, de vreemdeling, de asielzoeker is ook in het Oude Testament al aan de orde. Diaconaat als woord komen we pas tegen in het Nieuwe Testament. Echter de zaak van het diaconaat is in het Oude Testament al wel volop aanwezig. De liefdevolle zorg blijkt uit Gods barmhartigheid en gerechtigheid. De geboden krijgen kleur in het zorgvuldig omgaan met mensen aan de rand van de samenleving.

Het Ambt van Diaken vanaf het nieuwe Testament.
In Handelingen 6 lezen we voor het eerst over diakenen. Waarom en waarvoor werden er door de apostelen, diakenen aangesteld? Het bleek nodig om voor de maaltijdvoorziening mensen aan te stellen. De apostelen hadden hun handen vol aan de verkondiging van het evangelie. De gemeente werd groter en groter! Een goede orde en organisatie zijn dan van belang. De kinderen werden over het hoofd gezien, de weduwen hadden tekort aan eten. Daarbij was de verdeling van goederen en eten onder armen destijds niet eerlijk verdeeld. Al met al voor de apostelen redenen te over om diakenen aan te stellen. Er wordt door de apostelen een duidelijke profielschets gegeven. Het gaat dus niet om enkele zakelijk ingestelde mensen die minder zouden zijn dan de apostelen. Nee, het gaat om zeven mannen die de HEERE vrezen en dienen en van Hem kunnen getuigen. Die het werk als diaken zullen gaan doen vanuit de liefde tot God. Het is bij de taak van diaken belangrijk dat mensen op hem kunnen bouwen. Het gaat namelijk om de zorg van een menswaardig bestaan. Onderscheiden, prioriteiten stellen en concrete stappen zetten zijn belangrijke aspecten voor het werk van een diaken.

Diaconale huisbezoeken:
Tijdens deze gesprekken kunnen allerlei zaken aan de orde komen:

- geven van informatie over bepaalde sociale voorzieningen
- informatie over het diaconale werk van de gemeente
- op het spoor komen van noden en knelpunten
- het zoeken naar gaven en talenten van andere gemeenteleden
- het werven van vrijwilligers

Voor het diaconaat in deze tijd liggen er ook opdrachten op het gebied van de mantelzorg, het overleg met de overheid inzake extra ondersteuning van de minima en het opzetten van nieuwe initiatieven voor groepen in de samenleving die zich onvoldoende gesteund weten vanuit het reguliere hulpverleningswerk.

Dit gaat op landelijk en lokaal niveau. Zaken die ons in Rijssen bekend klinken:

- de Herberg
- R.O.E.C.
- D.A.C.
- Kronnenzommer
- Eugeria

De Diaken in de eredienst
De dienst aan God komt in de eredienst op drie manieren wel heel bijzonder naar voren.

- de dienst der gebeden
- de dienst van de christelijke handreiking 
- en bij het Heilig Avondmaal

Hierbij is de taak van de diaconie om gebedspunten te verzamelen en deze aan te reiken aan de predikant die voorbede doet. Het is van belang voor de gemeente om de voorbeden echt een “dienst” te laten zijn.

De dienst van de christelijke handreiking (collecte/offerande) hoort in elke kerkdienst thuis. Diakenen helpen de predikant aan de Avondmaalstafel om daarmee te tonen dat de gemeente geroepen is na het Avondmaal te delen van de overvloed. Uit delen aan anderen. De giften op de Avondmaalstafel hebben dan ook een diaconale bestemming.

Diaconie in onze gemeente
Wat doen de diakenen in de Hervormde Gemeente in Rijssen?
Allereerst is een diaken lid van de wijkkerkenraad. Met deze wijkkerkenraad is er iedere maand een vergadering. Ook vergaderen de diakenen regelmatig op wijk niveau met elkaar. Vanuit de wijk heeft 1 diaken zitting in het dagelijks bestuur van de centrale diaconie. Met deze centrale diaconie wordt ook iedere maand 1 keer vergaderd. En vanuit deze centrale diaconie zijn weer drie diakenen en de voorzitter vertegenwoordigd in de centrale kerkenraad.

In de centrale diaconie vergadering is de financiële ondersteuning één van de belangrijkste thema’s.

Op wijkniveau worden ook andere zaken besproken.
We denken hierbij aan:

- Het uitreiken van ondersteuningen
- Verstrekken van leningen
- Inspringen op directe noden binnen maar ook buiten de gemeente
- Bepalen van collecten en externe doelen/giften
- Samenstellen en bezorgen van kerstbakjes bij gemeenteleden.
- Bezoek aan ouderen, zieken en rouwdragenden

Rouwbezoeken aan de nabestaanden met twee doelen:

- De zorg om de nabestaanden
- Horen of men door overlijden, begrafenis niet in de financiële problemen komt

Wij hopen u zo een beeld te hebben kunnen geven wat diaconie in onze gemeente betekent.

Gegevens Diaconaat

Bankrekeningnummer: 
NL83RABO0347311911


Het moderamen is als volgt samengesteld:
M.M. Companje (voorzitter)
E. Kruimer (penningmeester)
G.J. ter Keurs (secretaris)

Contact adres:
Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
t.a.v. Secretariaat
Postbus 106
7460 AC Rijssen
e-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

De namen van de andere diakenen staan vermeld bij de diverse wijkkerkenraden.

De helpende hand

De Diaconie wil graag gemeenteleden stimuleren om barmhartigheidswerk te doen in het binnen- en/of buitenland. Barmhartigheid wil zeggen: omzien naar arme mensen en ze daadwerkelijk helpen, zoals de barmhartige Samaritaan deed.
“Hoe moet ik dit dan voor me zien?” Er zijn legio mogelijkheden om medemensen te helpen, bijvoorbeeld door op werkreis te gaan met een christelijke organisatie (bijvoorbeeld World Servants of GAiN), als tijdelijk vrijwilliger voor (b.v. voor Hebron) of met een lokaal initiatief zoals Borneo of Rijssen Helpt Nica.
Tja, en dan zie ik je al denken, "wat kost dat dan wel niet allemaal?". Maar je wil niet weten wat het opbrengt! Jezus zegt immers dat we ook geen schatten moeten verzamelen op aarde.... Bovendien wil de Diaconie tegemoetkomen in de kosten, mits er voldaan wordt aan een aantal criteria.

Bekijk voor meer informatie het onderstaande document: "Richtlijnen Reis- en Verblijfskosten Diaconale Werkprojecten" Hier staat ook het aanvraagformulier voor een ondersteuning. Een van die voorwaarden is dat er voor 1 april de aanvraag moet liggen bij de diaconie. 

Downloads