Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 11 tot en met 20 januari.
Wat is nodig. In het kerkblad van 8 december heeft u kennis kunnen nemen van de begroting 2018. Om de begroting sluitend te krijgen is € 900.000,- aan
opbrengst Kerkbalans nodig. We hebben in het artikel onze zorg geuit over de stagnerende inkomsten. De laatste jaren hebben we dit kunnen opvangen door de inzet van veel vrijwilligers en het terugbrengen van het onderhoud op de gebouwen. Nu de economische crisis voorbij is, hopen we dat de toezeg-ging voor Kerkbalans ook weer gaat stijgen. Wanneer dit niet het geval is, ontkomen we in de nabije toekomst niet aan bezuinigen op kerkelijke activi-teiten als pastoraat, ouderenpastoraat, jeugdwerk enz.

Verplichte afdrachten. Weet u dat we als Hervormde Gemeente verplicht zijn om per lid een vast bedrag aan de instandhouding van de landelijke kerk bij te
dragen? Per gezin bedraagt deze afdracht gemiddeld € 60,- per jaar. Dit be-tekent dat dit gedeelte van uw bijdrage naar de landelijke kerk gaat en alles
wat u meer geeft voor de instandhouding van het gemeentewerk beschikbaar is.

Geef voor je kerk. Dit is het landelijk thema voor Actie Kerkbalans 2018. Een dringende oproep aan u en mij om naar vermogen bij te dragen. Hoeveel dat is kunnen wij niet voor u bepalen. U kunt dit het best bepalen door te kijken hoeveel uw bijdrage omgerekend per week is. Hoe verhoudt zich dit tot de andere uitgaven in die week?

Blijmoedig geven. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat een ieder doen zoals hij in zijn of haar hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief (2 Korinthe 9 : 6 en 7).

Het College van Kerkrentmeesters doet ook dit jaar weer in vertrouwen een beroep op uw verbondenheid met de kerk om samen de kosten te delen door naar vermogen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans.

Jannes van de Willige,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Terug naar nieuws