Catechetiek

Inleiding
Om als gemeente van Christus gestalte te kunnen geven aan haar taak in deze wereld is het van belang dat zij blijvend een lerende gemeente is. Binnen het totaal van activiteiten die de vorming en toerusting van de gemeente beogen, neemt de catechisatie een belangrijke plaats in. Catechisatie is de leerschool die jongeren doorlopen vanaf hun 12e jaar of eerder, tot het moment dat de openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd.  We leven in een zeer snelle tijd. Er zijn veel veranderingsprocessen, waarbij steeds meer Bijbelse normen en waarden onder druk komen te staan. Bovendien bieden zich voortdurend nieuwe religieuze bewegingen aan. Daarom is blijvend onderwijs onmisbaar.
Voor een goede praktijk van de catechisatie is kennis van bijbels-theologische en historische achtergronden noodzakelijk. Alleen wie toegerust is, zal in staat zijn om in de catechisatie zijn of haar weg te vinden. Daarnaast dient de catecheet over pedagogische en didactische vaardigheden te beschikken. Inzicht in de leefsituatie van de jongeren,  en principes van geloofsoverdracht kunnen  niet gemist worden. Daarom willen wij binnen de cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden tijd en ruimte maken om alle facetten van de catechese te behandelen en te toetsen binnen het gemeenteleven.  

Doelstelling
De doelstellingen van het vak catechetiek laten zich als volgt omschrijven. :
1)   we maken kennis met de Bijbelse betekenis van leren
2)   we kennen de betekenis, de functie en doel van de catechese binnen de kerkelijke gemeente en in het bijzonder vanuit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
3)   we kijken naar de leefwereld van de jongeren – wat is hun leefwereld en hoe steken zij sociaal emotioneel in elkaar.  
4)   we kennen de leerprocessen (curriculum) die gevolgd worden binnen het geheel van de catechisatie vanaf het eerste leerjaar tot en met de belijdenis.
5)   daarbij leren wij hoe de organisatie van de catechese, binnen de gemeente, gestalte krijgt en hoe zij organisatorisch wordt uitgevoerd.  
6)   we leren daarbij hoe een catechetisch werkplan gemaakt moet worden gemaakt.
7)   we maken kennis met diverse catechese methoden, maar ook met bijzondere vormen van catechisatie zoals huiscatechisatie; kindercatechisatie; mentorcatechisatie; huwelijkscatechisatie; doopcatechisatie;
8)   we leren wat het belang van didactische werkvormen zijn en op welke manier wij didactisch modellen moeten gebruiken voor een  catechese les.

 

Dhr.  G.Flim

Terug naar nieuws