Diaconaat Algemeen

Inleiding
Het Woord van God roept de gemeente op om te dienen. Het omzien naar onze naaste is wat we het diaconaat noemen. Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente maar de diakenen gaan de gemeente hierin voor.

Ons diaconale werk moet niet alleen gericht zijn op onze eigen gemeente. Ook daarbuiten willen we inhoud geven aan onze opdracht om onze naaste lief te hebben; dichtbij, maar ook ver(der) weg; binnen, maar ook buiten de kerk. Op deze manier verkondigen we het Evangelie door het Goede Nieuws daadwerkelijk te delen.

Lees hierna meer over:
- de betekenis van het diaconaat
- het diaconaat in de eredienst
- het diaconaat in onze gemeente

 
Betekenis van het diaconaat
De Diaconie geeft invulling aan de sociale zorg van onze hervormde gemeente en staat mensen die hulp nodig hebben bij. De opdracht van de diakenen (die zij bij hun bevestiging krijgen) is om ervoor te zorgen dat niemand te kort komt en iedereen die dat nodig heeft, voldoende hulp krijgt.  Dit doen zij (met de hulp van de overige gemeenteleden) in de eerste plaats binnen de eigen gemeente, maar ook voor de mensen uit de buurt en daarbuiten, landelijk en wereldwijd.

Diaconaal wil dus zeggen:
- een houding om te dienen;
- bereid om andere mensen te helpen;
- je naaste liefhebben;
- verantwoord je talenten gebruiken;
- werken als rentmeester van God;
- blij zijn wanneer je armen geld of goed kunt geven;
- blij zijn wanneer je gastvrij kunt zijn.

Lees meer over onze visie op het diaconaat in het beleidsplan voor de periode 2017 tot 2021

 
Diaconaat  in de eredienst
De dienst aan God komt in de eredienst op twee manieren duidelijk naar voren: in het collecteren (iets dat in elke kerkdienst thuishoort) en in het dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal. De diakenen helpen de predikant aan de Avondmaalstafel om daarmee te tonen dat de gemeente geroepen is na het Avondmaal te delen van de overvloed. Uitdelen aan anderen. De aan de Avondmaalstafel ontvangen giften krijgen dan ook altijd een diaconale bestemming.

 
Diaconaat in onze gemeente
Wat doen de diakenen in de Hervormde Gemeente van Rijssen?
De diakenen dienen (als ambassadeur van God) de gemeente. Bij hun bevestiging krijgen zij daartoe de opdracht.
Het bevestigingsformulier benoemt de taken van de diakenen:
- zorgen voor een goede voortgang van het dienen in de gemeente;
- door huisbezoek zich op de hoogte stellen van problemen in de gemeente;
- gemeenteleden opwekken om dienstbaar te zijn in de gemeente;
- gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen;
- gemeenteleden die hulp ontvangen met Gods woord bemoedigen en vertroosten;
- de eenheid van de gemeente zichtbaar maken.
 
De diakenen vergaderen maandelijks met de wijkkerkenraad, waar zij lid van zijn. Ook op wijkniveau vergaderen diakenen regelmatig met elkaar over onder andere:
- het verstrekken van ondersteuningen en leningen;
- het inspringen op directe noden binnen, maar ook buiten de gemeente;
- het bezoek aan ouderen, zieken en rouwenden. 

Binnen de secties van de wijken werken pastorale teams om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de noden van de gemeenteleden. Die teams bestaan uit een ouderling, een diaken en eventueel een bezoekdame.
 
In welke situaties kan er een beroep worden gedaan op de diaconie?
Enkele voorbeelden:
- bij het verlies van werk;
- bij langdurige ziekte en de (financiële) gevolgen daarvan;
- bij eenzaamheid;
- bij het niet kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud of bij financiële problemen;
- bij het niet kunnen omgaan met geld.

De diaconie binnen onze gemeente is als volgt gestructureerd.
Elk van de 6 wijken heeft 2 diakenen afgevaardigd naar het College van Diakenen (CvD).  Het CvD is het besluitvormende orgaan van de diaconie. De (boventallig) voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de diaconie. Het dagelijks bestuur bespreekt alle spoedeisende zaken binnen de diaconie die niet kunnen wachten op een reguliere CvD vergadering en bereidt de maandelijkse CvD vergaderingen voor.  Naast de afvaardiging naar het CvD wordt er vanuit elke wijk 1 diaken afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK).
De voorzitter van de diaconie heeft zitting in zowel de AK als het moderamen van de AK.
 
Naast de taken van de diakenen in de eredienst, richten hun werkzaamheden zich op de volgende vier aandachtsgebieden:
- financiële ondersteuning;
- maatschappelijke ondersteuning;
- ondersteuning goede doelen;
- communicatie en toerusting.

Deze aandachtsgebieden worden nader toegelicht in de desbetreffende hoofdstukken. 

Wat is de rol van de diakenen binnen de gemeente?
Het is dus niet de bedoeling dat de diakenen de taken van de gemeenteleden overnemen door zelf te voorzien in alle noden en hulpvragen. Integendeel, de diakenen horen de gemeenteleden juist te helpen hun diaconale roeping uit te voeren. Zij kunnen elk gemeentelid helpen een taak te vinden die bij zijn of haar gaven past. Bovendien verzorgen de diakenen alle organisatorische taken die voortvloeien uit de uitvoering van het diaconaal beleid.
 
De diakenen zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat niemand in de gemeente zonder hulp en troost blijft wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of armoede. Zo bevorderen ze dat de gemeente een echte gemeenschap is.
 
Tot slot nog enkele voorbeelden van wat gemeenteleden kunnen doen:
- het bezoeken van zieken;
- “financieel” hulpmaatje zijn van iemand;
- vrijwilliger zijn (bij bijvoorbeeld de voedselbank of Via Vie);
- het geven van allerlei vormen van praktische hulp aan gemeenteleden of anderen in de eigen omgeving.

Wij hopen hiermee een beeld te hebben gegeven van wat diaconie in onze gemeente betekent. Neem gerust contact op met de diaconie als u/jij nog vragen of behoefte aan een gesprek hebt. Zodra u/jij aangeeft dat er hulp nodig is, kijken we graag waar en hoe we hulp kunnen bieden. De contactgegevens van uw sectiediaken zijn te vinden op de website onder “De 6 wijken”.

De bestuursleden met een bijzondere taak worden benoemd door de AK, het gaat om de volgende taken:
voorzitter, penningmeester en secretaris.

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911


Algemene informatie