Meditatie van de week

Twee poorten

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’
(Mattheüs 7 : 13 en 14)

Elke dag van ons leven worden we ervoor geplaatst om keuzes te maken, beslissingen te nemen. Daarbij moet je antwoord geven op de vraag: Wat doe ik?
Daarbij let je ook op wat volgt. Tenminste, het is goed om dat te doen.
Als ik dit doe dan gebeurt dit of kan dat gebeuren. Maar als ik dat doe dan… als ik op de fiets ga kan ik nat op mijn bestemming aankomen, want er wordt regen verwacht. Ga ik met de auto dan weet ik dat ik droog aankom. Een simpel voorbeeld.
Een beslissing op dit vlak is niet zo ingrijpend.

Dat is anders als we kijken naar de tekst van de meditatie.
Het zijn woorden van Jezus uit de Bergrede. Uit het laatste gedeelte ervan.
We horen een oproep van Hem.
Aan het adres van de mensen die Hij nu voor Zich heeft.
En zo komen die woorden ook tot u, jou en mij.
Het al of niet gehoorzamen eraan heeft verstrekkende gevolgen.
Het gaat om het leven of het verderf. Dus twee mogelijkheden.
Daar gaat aan vooraf: Welke poort en welke weg kies je die op die eindbestemming uitlopen?

Jezus roept op: Ga binnen door de nauwe poort. En bewandel de smalle weg, en die alleen.
De beelden van poort en weg moeten we lezen vanuit het verband van de Bergrede.
Bij de wijde poort en de brede weg gaat het niet om lichtzinnigheid zonder meer.
En bij de nauwe poort en de smalle weg niet om een net en deugdzaam leven zonder meer.
Poort en weg zijn beide beeld van hetzelfde, nl. van het onderwijs in de wet.
Aan de ene kant het onderwijs van Jezus. En aan de andere kant het door Hem afgewezen traditionele onderwijs van de Joodse rabbijnen.

Door de nauwe poort en de smalle weg wijst Jezus op Zijn onderwijs met betrekking tot de wet van het messiaanse Koninkrijk. Wat God bedoelt met de tien geboden. Dat vinden we in de rest van de Bergrede.
Jezus spreekt over nauw en smal, omdat als je aan Jezus’ onderwijs gehoorzaam bent, je jezelf moet verloochenen en het je offers kost.
Door de wijde poort en de brede weg wijst Jezus op alle wetsonderwijs waarbij je jezelf kunt blijven, je eigen leven leeft en de wet van God naar je eigen hand probeert te zetten.

Twee poorten, twee wegen. Waar lopen ze op uit?
Op het leven of op het verderf, zegt Jezus.
Wanneer is dat? Je zou denken, in de toekomst. En dat is ook zo. Maar het heeft ook alles te maken met het heden.
Voor het heden ziet die tegenstelling of je al of niet leeft binnen het Koninkrijk. Met en onder de Koning van dat rijk, Jezus de Christus. Door het geloof in Hem en door bekering, in een nieuw, heilig leven.
Maar dit heden is ook beslissend voor het grote, toekomstige gericht van God.
Daarom is de vraag van het grootste belang: Waar horen we bij?
Bij de velen of weinigen?
Daarmee wil Hij waarschuwen, oproepen: Ga met inzet van al je krachten de weg die Ik je wijs. In vertrouwen op en gehoorzaam aan Mij. Houd je aan Mij en Mijn Woord. En luister niet naar wat ‘men’ zegt. Maar naar Mij alleen. Dat geldt ook voor nu, ook voor u, jou en mij.
Al is de poort nauw en de weg smal, je komt in het leven.
Zeker.
WCZ.
 Meditatie
Elke week schrijft een predikant van de Hervormde Gemeente Rijssen een meditatie voor het kerkblad. Deze meditatie willen we ook graag hier op de website met u delen.

Meditatie van deze week:
Geschreven door ds. W.C. Zuijderduijn,
predikant wijk 2