Catechetiek

Catechetiek / de heer J. Wassink 
 
Inleiding: In de kerkorde Artikel XI - Het leven van gemeente en kerk (de geestelijke vorming) staat het volgende:   
4. De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, (…)  
5. Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder 
aan allen die dit onderricht verlangen.  
6. Het doel van de catechese is: 
- het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden,  
- de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,  
- het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus,  
- de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en  
- de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof. 
 
Doelstelling: Het doel van dit onderdeel van de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden 
kan mijns inziens worden samengevat met de woorden die Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: ‘Maar jij, 
blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 
en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige schriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je 
wordt gered door het geloof in Christus Jezus.’ 
In deze tekst zit alles vervat wat behandeld wordt: Waarom catechese? Voor wie? Door wie? Op 
welke manier? Enz.  
Curriculum: In het eerste jaar wordt er kennis gemaakt met 
catechese. Het gaat om een dialoog over catechese. Soms 
hebben mensen ervaringen, die soms haaks staan op de 
doelstellingen van catechese. Wat ligt hieraan ten grondslag 
en hoe kunnen we gestelde doelen proberen te bereiken. 
Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor kennisoverdracht 
over ‘Waarom catechese?’, de catechisanten, de catecheet 
en catechese-opvoeding-gemeente. 
 
Tijdens het tweede jaar worden verschillende 
catechesevormen verkend. Met de kennis van cursusjaar 
één als bagage is het tijd om te onderzoeken. Welke 
catechesemethodes zijn er? Welke didactische vormen 
zijn denkbaar binnen catechese? Enz. 
 
Het derde jaar heeft als doel om de opgedane kennis toe te passen 
in de praktijk. Van het bezoeken van een catechisatie les tot het zelf geven van 
(een deel van) een les of het voorbereiden van een les die gegeven zou kunnen worden. De cursist 
bepaalt hier zelf het doel dat hij of zij wil bereiken 

 

Terug naar nieuws