Nieuwe Testament

Jezus Christus, de Zoon van God, is het hart van ons geloof en de hoeksteen van de gemeente van God. De boeken van het Nieuwe Testament getuigen van Hem. En van de Vader en de Heilige Geest.
In het vak Nieuwe Testament onderzoeken we deze geschriften. Door onderzoek zijn we des te beter in staat ze te beluisteren, het Woord van God te horen en verbanden te ontdekken. Dit is wezenlijk voor ons persoonlijk geloofsleven en onmisbaar wanneer we enige vorm van gemeentewerk doen.
Een schets van de opzet van dit vak in de drie cursusjaren: In het eerste jaar is de aandacht gericht op de vorming van het Nieuwe Testament tot één gezaghebbend geheel en op de Evangeliën en de Handelingen. Eén cursusjaar is gevuld met de brieven van Paulus en één jaar met Hebreeën, de katholieke brieven en de Openbaring.
Niet alle boeken van het Nieuwe Testament kunnen afzonderlijk aan bod komen. In plaats daarvan wordt een selectie diepgaand behandeld. We onderzoeken wie het geschrift wanneer en in welke omstandigheden en met welk doel aan wie heeft geschreven. Welke lijnen lopen door dit geschrift? Welke verbanden zijn er met andere geschriften uit het Nieuwe (en Oude) Testament? Dit verdiepende onderzoek gaat alleen door heel nauwkeurig de teksten te lezen en te beluisteren.
 
DS. A.W.J. Theunisse.
 

Terug naar nieuws