Pastoraat en Diaconaat

Meer naar de praktijk van het kerkelijk leven komen o.a. vakken als pastoraat en diaconaat aan de orde. Dit zijn onderdelen van wat we noemen de praktische theologie. Ook het vak catechetiek valt daaronder, maar dat krijgt hieronder aparte aandacht. De inbreng van de cursisten vanuit de praktijk van de gemeente zal aan het volgen van deze vakken een levendig karakter geven.

In het eerste jaar komt het pastoraat in meer algemene zin aan de orde. De eerste vraag is: Wat is pastoraat? Vervolgens: Hoe krijgt dit nu in de gemeente gestalte? Wat is een pastorale gemeente? We besteden aandacht aan achtergrond, doel en praktijk van het 'gewone' huisbezoek. Ook is het nuttig om ons enigszins te verdiepen in gespreksvaardigheden. En we gaan in op een vraag als; Hoe breng ik God ter sprake?

In derde jaar proberen we bepaalde thema’s die in het pastoraat aan de orde zijn wat uit te diepen en concreter te maken. Daarbij valt te denken aan b.v. pastoraat rond het Heilig Avondmaal (heilstoe-eigening, geloofszekerheid) pastoraat aan zieken, pastoraat bij rouw, innerlijke genezing, pastoraat en hulpverlening (psychosociale nood), vermanen in het pastoraat.

In het tweede jaar is het onderdeel diaconaat aan de beurt. Het diaconaat is verwant aan het pastoraat, maar verdient zeker aparte aandacht. Na een algemene verkenning (wat is diaconaat?) gaan we in op enkele achtergronden uit OT en NT (bv. verhouding barmhartigheid en gerechtigheid; Koning Jezus is Diaken; start van het diaconaat volgens Handelingen). Vanuit de kerkgeschiedenis zijn mooie staaltjes van diaconaat bekend, maar eerlijk gezegd ook slechte voorbeelden. Tenslotte gaan we meer praktisch naar de vraag hoe de diaconale roeping gestalte krijgt binnen de gemeente, in de samenleving en wereldwijd.


Ds. E. de Mots

Terug naar nieuws