Hervormde Gemeente Rijssen


ANBI

Publicatiegegevens ANBI van de Hervormde Gemeente te Rijssen bestaande uit de Anbi gegevens met betrekking tot kerkbeheer en diaconie.

ANBI Kerkbeheer


A. Algemene gegevens


 
Naam ANBI:Hervormde Gemeente Rijssen
RSIN/Fiscaal nummer:002556406
Website adres:www.hervormdrijssen.nl
Website adres ANBI-deelwww.hervormdrijssenl.nl/anbi
E-mail:kerkrentmeesters@hervormdrijssen.nl
Gegevens kerkelijk bureau:
Adres: Wilhelminastraat 115
Postcode: 7462 CE
Plaats: Rijssen
Telefoon:0548 - 512 817
E-mail:kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl


De Hervormde gemeente te Rijssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Rijssen.B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad. De Algemene Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Rijssen als geheel. De Hervormde gemeente bestaat uit 6 wijkgemeenten. 

De algemene kerkenraad bestaat uit afgevaardigden van de wijkkerkenraden. Uit elke wijk zijn de predikant, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester en 1 diaken afgevaardigd.

Tevens kunnen één jeugdouderling en één evangelisatieouderling als adviseurs de vergaderingen bijwonen. Zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters kunnen elk één moderamenlid, bij voorkeur de voorzitter als adviseur de vergaderingen laten bijwonen. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of   algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
     
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de homepage van beleidsplan Hervormde Gemeente Rijssen vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente. 


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk
(of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Begroting
Rekening
Begroting

2018
2017
2017
Baten verhuur gebouwen74.000
94.218
98.500
Rentebaten en overige opbrengsten4.300
2.601
6.100
Vrijwillige bijdragen900.000
899.575
900.000
Collecten in kerkdiensten335.000
342.454
351.800
Verjaringsfonds en overige giften35.000
37.301
35.000
Solidariteitskas50.000
49.809
52.000
Doorzendcollectes87.000
86.807
87.000
Overige opbrengsten27.200
34.889
25.200
Onttrekking aan bestemmingsreserve29.800
32.850
26.150
Totaal baten1.542.300
1.580.504
1.581.750


Lasten kerkelijke gebouwen259.400
401.257
414.000
Onttrekkingen aan voorzieningen-161.000
-285.115
-301.800
Lasten overige onroerende zaken6.000
4.120
6.000
Afschrijvingen32.200
32.133
32.200
Pastoraat627.800
578.995
606.450
Kerkelijke activiteiten112.250
130.461
141.400
Quotum-bijdrage en solidariteitskas82.500
83.775
84.500
Salarissen beherend personeel328.500
325.194
339.100
Kosten beheer en administratie46.400
41.673
43.800
Kosten betalingsverkeer4.000
4.584
3.500
Toevoegingen aan voorzieningen113.900
150.600
125.600
Toevoeging aan bestemmingsreserve late roepingen3.350
6.257
6.750
Doorzendcollectes87.000
86.807
87.000
Totaal lasten1.542.300
1.560.741
1.581.750
Resultaat0
19.763
0


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens.


Naam ANBI:Diaconie van de Hervormde Gemeente Rijssen
RSIN/Fiscaal nummer:005790372
Website adres:www.hervormdrijssen.nl
Website adres ANBI-deelwww.hervormdrijssenl.nl/anbi
Gegevens secretariaat:
Adres:Postbus 106
Postcode:7460 AC
Plaats:Rijssen
Telefoon:0548 - 512 817
E-mail:diaconie@hervormdrijssen.nl


De Hervormde gemeente te Rijssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Rijssen.B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad. De Algemene Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Rijssen als geheel. De Hervormde gemeente bestaat uit 6 wijkgemeenten. 

De algemene kerkenraad bestaat uit afgevaardigden van de wijkkerkenraden. Uit elke wijk zijn de predikant, 1 ouderling,  1 kerkrentmeester en 1 diaken afgevaardigd.

Tevens kunnen één jeugdouderling en één evangelisatieouderling als adviseurs de vergaderingen bijwonen. Zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters kunnen elk één moderamenlid, bij voorkeur de voorzitter als adviseur de vergaderingen laten bijwonen. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.

 
Het College van diakenen telt 46 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
     
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest


D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de homepage van beleidsplan Hervormde Gemeente Rijssen vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente. E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 


F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Bedragen in €BegrotingRekeningBegroting

201820172017
baten


 Opbrengsten uit bezittingen200167350
 Bijdragen gemeenteleden207.000238.090182.100
Totaal baten 207.200238.257182.450
lasten


 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)193.900209.221168.550
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)---
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk---
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk11.20011.81311.800
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen---
 Salarissen (koster, organist e.d.)---
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente2.1001.9692.100
Totaal lasten 207.200223.003182.450
Resultaat (baten - lasten)015.2540Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.