Diaconaat

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911

Downloads:

- Aanvraagformulier ondersteuning diaconale werkvakanties
- Declaratieformulier diaconie
- Richtlijnen reis- en verblijfkosten diaconale werkvakanties

Inleiding
Het Woord van God roept de gemeente op om te dienen. Het omzien naar onze naaste is wat we het diaconaat noemen. Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente maar de diakenen gaan de gemeente hierin voor.

Betekenis van het diaconaat
De Diaconie geeft invulling aan de sociale zorg van onze hervormde gemeente en staat mensen die hulp nodig hebben bij. De opdracht van de diakenen (die zij bij hun bevestiging krijgen) is om ervoor te zorgen dat niemand te kort komt en iedereen die dat nodig heeft, voldoende hulp krijgt.  Dit doen zij (met de hulp van de overige gemeenteleden) in de eerste plaats binnen de eigen gemeente, maar ook voor de mensen uit de buurt en daarbuiten, landelijk en wereldwijd.

Lees meer over onze visie op het diaconaat in het beleidsplan voor de periode 2017 tot 2021

Diaconaat  in de eredienst
De dienst aan God komt in de eredienst op twee manieren duidelijk naar voren: in het collecteren (iets dat in elke kerkdienst thuishoort) en in het dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal. De diakenen helpen de predikant aan de Avondmaalstafel om daarmee te tonen dat de gemeente geroepen is na het Avondmaal te delen van de overvloed. Uitdelen aan anderen. De aan de Avondmaalstafel ontvangen giften krijgen dan ook altijd een diaconale bestemming.

Naast de taken van de diakenen in de eredienst, richten hun werkzaamheden zich op de volgende vier aandachtsgebieden:

- financiële ondersteuning;
- maatschappelijke ondersteuning;
- ondersteuning goede doelen;
- communicatie en toerusting.

Wat doen de diakenen in de Hervormde Gemeente van Rijssen?
Het is dus niet de bedoeling dat de diakenen de taken van de gemeenteleden overnemen door zelf te voorzien in alle noden en hulpvragen. Integendeel, de diakenen horen de gemeenteleden juist te helpen hun diaconale roeping uit te voeren.

 • zorgen voor een goede voortgang van het dienen in de gemeente;
 • door huisbezoek zich op de hoogte stellen van problemen in de gemeente;
 • gemeenteleden opwekken om dienstbaar te zijn in de gemeente;
 • gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen;
 • gemeenteleden die hulp ontvangen met Gods woord bemoedigen en vertroosten;
 • de eenheid van de gemeente zichtbaar maken.

In welke situaties kan er een beroep worden gedaan op de diaconie?

 • bij het verlies van werk;
 • bij langdurige ziekte en de (financiële) gevolgen daarvan;
 • bij eenzaamheid;
 • bij het niet kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud of bij financiële problemen;
 • bij het niet kunnen omgaan met geld.

De diakenen zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat niemand in de gemeente zonder hulp en troost blijft wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of armoede. Zo bevorderen ze dat de gemeente een echte gemeenschap is. Neem gerust contact op met de diaconie als u/jij nog vragen of behoefte aan een gesprek hebt. De contactgegevens van uw sectiediaken zijn te vinden op de website onder “De 6 wijken”.