College van kerkrentmeesters

Moderamen College van kerkrentmeesters:

Voorzitter:
J. van de Willige

Secretaris:
G.D.A. Rutterkamp
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdrijssen.nl

Penningmeester/finan. commissie:
Gert-Jan Geerling

Technische commissie:
G.J. ten Brinke

Orgelcommissie:
M. Otten

Personeels- en vrijwilligerszaken:
G. Beltman

Elk wijkkerkenraad heeft 3 ouderlingkerkrentmeesters benoemd. Samen vormen ze het College van kerkrentmeesters. De voorzitter van het College van kerkrentmeesters wordt door de Algemene kerkenraad benoemd en is  boventallig lid van de Algemene Kerkenraad. Ook maakt hij deel uit van het moderamen van de Algemene kerkenraad.
Het College van kerkrentmeesters vertegenwoordigt de Hervormde gemeente als rechtspersoon bij bijvoorbeeld aan- en verkoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen enz.

Tot de taak van het College van kerkrentmeesters behoren de volgende zaken:
financieel beheer;

  • beheer van gebouwen en inventarissen;
  • personele zaken;
  • bijhouden van de doop-, lidmaten - en trouwregisters;
  • verzorgen van de ledenadministratie, de financiële administratie en het archief      van de gemeente.

De voorzitters van deze commissies vormen samen met de voorzitter en de secretaris van het College van kerkrentmeesters het moderamen (dagelijks bestuur).

Jaarlijks wordt in de maand oktober de begroting voor het volgende kalenderjaar samengesteld. Aan de hand van de jaarrekening en actuele ontwikkelingen worden de uitgaven begroot. Deze bestaan uit kosten voor pastoraat en personeel, onderhoud en exploitatiekosten van gebouwen en de kosten van jeugdwerk, catechese en zondagsschool. Daarnaast zijn er de bureaukosten, het aandeel in de kosten van het landelijk kerkenwerk, rente- en afschrijvingskosten, en fondsvorming voor groot onderhoud en nieuw beleid.

Tegenover deze jaarlijkse kosten moeten uiteraard inkomsten staan. Deze inkomsten worden voor ca. 95% bijeengebracht door de gemeenteleden. Dit gebeurt in de vorm van giften, collecteopbrengsten en vrijwillige bijdragen.
De geldwerving is daarmee één van de belangrijkste taken van het College van kerkrentmeesters. 

Actie kerkbalans
Een belangrijk instrument voor de geldwerving is de jaarlijkse actie Kerkbalans. Tijdens deze  actie wordt een beroep gedaan op alle belijdende leden, doop- en geboorteleden vanaf 18 jaar met een eigen inkomen. Verwacht wordt dat een ieder- naar draagkracht - zijn of haar aandeel in de kosten op zich neemt. Hoewel sprake is van vrijwilligheid, wordt als richtlijn voor de bepaling van de bijdrage 1,5% van het bruto inkomen aanbevolen. Hierdoor krijgt de vrijwillige bijdrage het karakter van een bijdrage naar draagkracht. Als iedereen zijn / haar verantwoordelijkheid verstaat, kan alle kerkenwerk goed functioneren.

Testament
Denken aan de kerk kan ook bij het maken van een testament door het schenken van een gift of een legaat. Wanneer dat uw wil is, kunt u dit op één van onderstaande manieren in een testament vastleggen:

  • ten gunste van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Rijssen, (eventueel met bijzondere bestemming);
  • ten gunste van de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Rijssen, (eventueel met bijzondere bestemming);
  • ten gunste van het college van kerkrentmeesters en de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Rijssen. In dat geval moet u ook aangeven in welke verhouding de schenking verdeeld moet worden.