Kerkelijk bureau

Openingstijden / Contact

O.a. voor het kopen van collectebonnen , betaling van ontvangen facturen, doorgeven van verhuizingen of andere zaken omtrent de ledenadministratie:
maandag van 9.00 - 11.00 uur

Contact
Om op tijdige en correcte wijze op uw e-mailberichten te kunnen reageren, is het belangrijk dat u ze naar de juiste persoon zendt. Dit voorkomt dat berichten tussen wal en schip vallen.

Emailberichten voor Alda Nijkamp: a.nijkamp@hervormdrijssen.nl

Emailberichten voor Dinie Baan: d.baan@hervormdrijssen.nl

Algemene vragen en/of opmerkingen: 
kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl 

Adresgegevens
Wilhelminastraat 115
7462 CE Rijssen
Tel: 0548 - 512 817

Bestellen collectebonnen:
U kunt collectebonnen bestellen via de webshop. Alleen bestellingen die op dinsdagmorgen om 8.00 uur bij ons binnen zijn, worden vóór de zondag bezorgd.

In verband met vakantie van de medewerksters is het kerkelijk bureau gesloten van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus.
De collectebonnen worden nog bezorgd tot en met vrijdag 19 juli. Deze bestelling moet dan wel dinsdagmorgen 16 juli voor 8.00 uur gedaan zijn. Na de vakantie worden de bonnen weer bezorgd in de week van maandag 19 augustus.

Klik hier om collectebonnen te bestellen

Betalingen per bank:
Betalingen t.n.v. de kerkvoogdij kunnen geschieden op:
Rabobank, nr. NL02 RABO 0347 3579 89

Betalingen inzake het abonnementsgeld van Ons Kerkblad:
rekening NL09 RABO 0373 7278 95

Betalingen inzake kerkbalans op rekening: NL594 RABO 0373 7279 17
Betalingen inzake Solidariteitskas op rekening: NL72 RABO 0373 7279 25
Betalingen inzake bijdrage kerkradio/kerkTV op rekening: NL19 RABO 0373 7279 09

In verband met de wet op de privacy wordt uw adres niet meer afgedrukt op ons rekeningafschrift. Het is daarom belangrijk dat u bij het overmaken van uw kerkelijke bijdrage, solidariteitskas of bijdrage Ons Kerkblad ALTIJD uw registratienummer vermeldt.

Kerkblad
Kopij voor het volgende nummer opsturen naar het kerkelijk bureau tot uiterlijk maandag 12.00 uur voor het verschijnen. 
Bijdrage Ons Kerkblad € 27,50 per jaar.
Kopij voor Ons Kerkblad verzoeken wij u te mailen naar kerkblad@hervormdrijssen.nl. Ook opmerkingen, gericht aan de redactie van het kerkblad kunt u het beste naar dit adres mailen.

Ledenadministratie:
Door het College van kerkrentmeesters wordt een ledenregister bijgehouden. Om gegevens landelijk uit te kunnen wisselen wordt door de Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP) te Utrecht voor de PKN een registratie bijgehouden van de leden van alle PKN-gemeenten.
 
Bij het vertrek van een lid van onze Hervormde Gemeente Rijssen naar een PKN-gemeente in een andere woonplaats, worden de betreffende gegevens uit het ledenregister automatisch toegezonden aan de gemeente van vestiging. De melding geldt als attestatie over belijdenis en wandel. Als tegen betrokkene kerkelijke tucht wordt toegepast, wordt dit gemeld aan de gemeente van vestiging.
 
Als een lid van de Hervormde Gemeente Rijssen zich wil laten uitschrijven/overschrijven, moet men contact opnemen met het kerkelijk bureau
tel. 0548 – 51 28 17, email kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl.
Het kerkelijk bureau zorgt dat de uitschrijving/overschrijving doorgegeven wordt aan de betreffende wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad handelt het verzoek af.
 
Als een persoon over wil komen uit een ander kerkgenootschap naar de PKN, dan moet hij/zij contact opnemen met de predikant van de betreffende wijkkerkenraad. Er moet een attestatie of bewijs van (doop)lidmaatschap worden ingeleverd bij de scriba van de betreffende wijkkerkenraad.
 
Voor o.a. studenten die in het weekend thuiswonend zijn en kerkelijk bij onze Hervormde Gemeente betrokken willen blijven, is het mogelijk om voorkeurslid van Rijssen te worden. Neem hiervoor contact op met het kerkelijk bureau, tel. 0548 – 51 28 17 of email kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl

Sepa, wat betekent dit voor u?
Inmiddels zijn de meeste mensen wel op de hoogte van het feit dat de bankrekeningnummers zijn aangepast in verband met nieuwe Europese richtlijnen. Deze regels geven de consument meer bescherming. Iedereen heeft nu een zogenaamd IBAN-nummer dat uit achttien tekens bestaat.

Wanneer u een machtiging afgeeft, bijvoorbeeld voor incasso kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad of bestelde collectebonnen, verzoeken wij u dringend  het volledige IBAN-nummer in te vullen op het machtigingsformulier.
Wanneer het rekeningnummer niet volledig is ingevuld, is de opdracht niet geldig en mag de incasso niet worden uitgevoerd!

Wij zijn verplicht u te voorzien van onderstaande gegevens:
Hervormde gemeente Rijssen
Wilhelminastraat 115
7462 CE Rijssen
Incassant-ID: NL18ZZZ302584821040
 
Vrijwillige bijdrage:
Machtigingskenmerk: (jaar)0001+registratienummer
Reden betaling: vrijwillige bijdrage
Incasso-datum: De vrijwillige bijdrage voor de maand januari wordt op de laatste werkdag van januari geïncasseerd.
De rest van het jaar op de 25e van de aangegeven maand, of van de eerstvolgende werkdag erna.
 
Solidariteitskas:
Machtigingskenmerk: 00000002+registratienummer
Reden betaling: solidariteitskas
Incasso-datum: 25 juni of de eerstvolgende werkdag erna
 
Bijdrage Ons Kerkblad:
Machtigingskenmerk: 00000003+registratienummer
Reden betaling: bijdrage Ons Kerkblad
Incasso-datum: 25 juni of de eerstvolgende werkdag erna
 
Bijdrage kerkradio/kerktelevisie:
Machtigingskenmerk: 00000004+registratienummer
Reden betaling: abonnement kerkradio/tv
Incasso-datum: 25 februari, 25 mei, 25 augustus, 25 november, of de eerstvolgende werkdag erna.
 
Incasso bestelde collectebonnen:
Machtigingskenmerk: COL+uw postcode en huisnummer
Reden betaling: bestelde collectebonnen
Incassotijdstip: in de week nadat uw bestelling is afgeleverd, wordt het bedrag afgeschreven.

Incassokalender
Afschrijvingen toezegging kerkelijke bijdrage 2019 :
31 -01-2019
25-02-2019
25-03-2019
25-04-2019
27-05-2019
25-06-2019
25-07-2019
26-08-2019
25-09-2019
25-10-2019
25-11-2019
27-12-2019

Afschrijving bijdrage Ons Kerkblad:
25-06-2019

Afschrijving Solidariteitskas:
25-06-2019

Afschrijvingen bijdrage Kerkradio/kerktv:
25-03-2019
25-06-2019
25-09-2019
25-11-2019