Elsen

Dit kerkje is gelegen in het buurtschap Elsen. Elsen maakt deel uit van de gemeente Hof van Twente. Oorspronkelijk is het een schoolgebouw. Daarna heeft het dienst gedaan als schuur en opslagruimte, en tenslotte na renovatie als kerk.

Kerkdiensten

Morgendienst 10.00 uur

Elsen
Plasdijk 2a, Markelo
Telefoon: 0547 - 263 463

Elsen

Dit kerkje is gelegen in het buurtschap Elsen. Elsen maakt deel uit van de gemeente Hof van Twente.
Het kerkje in Elsen heeft in haar geschiedenis verschillende bestemmingen gehad. Oorspronkelijk is het een schoolgebouw. Daarna heeft het dienst gedaan als schuur en opslagruimte, en tenslotte na renovatie als kerk.

De kerk is op 3 november 1989 door kerkvoogdij aangekocht van de voormalige gemeente Markelo. Tot dat tijdstip was het pand in bruikleen.

In de kerk is plaats voor ongeveer 150 mensen. Elke zondagmorgen is er dienst om 10.00 uur.  Op de zondagen dat het heilig avondmaal wordt gevierd is er ook een dankzeggingsddienst om 16.30 uur. 
Op dinsdagavond komt de vrouwenvereniging ‘Esther’ bijeen in het kerkgebouw.

Naast Elsen zijn nog enkele andere buurtschappen waaronder Rectum en Notter (gemeente Wierden) die deel uitmaken van de Hervormde Gemeente Rijssen. 

Ontstaansgeschiedenis kerk Elsen
Voor 1835 hadden de buurtschappen Elsen en Herike elk een eigen marke-school. Rond het jaar 1830 werd besloten de scholen van beide kernen samen te voegen. De marke Elsen stelde een stuk grond op het ‘Zuidveld’ beschikbaar om een nieuwe school te bouwen. Het ‘Zuidveld’, grondgebied van de marke Elsen, lag centraal tussen de oude kernen van Elsen en Herike en werd daarna Schoolbuurt genoemd. Van 1835 tot ongeveer 1870 deed het gebouw dienst als school en bestond uit twee lokalen. Daarna werd een groter en moderner schoolgebouw gebouwd. Later werd er ook nog een woning voor de hoofdonderwijzer naast gebouwd.
 
Inmiddels hadden de Hervormden uit Elsen rond 1860 getracht een eigen Hervormde Gemeente te stichten . Dit vanwege de verre afstand tot de ‘moederkerk’ in Rijssen die in die tijd nog te voet of met paard en wagen moest worden afgelegd. De buurtschap ‘Herike’ behoort niet tot de Hervormde Gemeente Rijssen maar valt onder de kerkelijke gemeente van Markelo.
Door onderlinge meningsverschillen o.a. over de plaats van het kerkgebouw kwam dit niet van de grond maar het streven naar een eigen godshuis bleef.
 
Nadat de nieuwe school in gebruik was genomen, werd opnieuw een poging ondernomen om kerkdiensten in Elsen te houden. De ‘Oude School ’stond er ook nog en was voor de helft in gebruik als schuur/veestalling van de hoofdonderwijzer, de andere helft stond leeg. Dit leegstaande gedeelte bood perspectief om opnieuw een poging te ondernemen om tot kerkdiensten in Elsen te komen.
Er werd een ‘kerkbestuur’ gevormd. De Oude School werd voor de helft in bruikleen verkregen van het gemeentebestuur van Markelo. De kerkdiensten startten in 1900.
De predikanten of meestal hulppredikers uit Rijssen leidden de diensten en kregen daarvoor een vergoeding die terstond na de dienst contant ter hand werd gesteld.
In die tijd was er een Jongelingsvereniging die ook in de ‘Oude School’ samenkwam.
Eén van de voornaamste ‘leiders’ van de Hervormden te Elsen was wijlen Dhr. G.W. Hegeman.
 
Deze situatie heeft meer dan tachtig jaren zo voortgeduurd met een korte onderbreking in de laatste oorlogsjaren. Het gebouw werd toen gevorderd door de Duitse Weermacht die veel soldaten in Elsen had gelegerd. De kerkbanken werden opgestookt in de kachel. Alleen het orgel bleef in tact. Na de oorlog werd ,dankzij een legaat, het gebouw grondig gerenoveerd en heringericht en werd een consistoriekamer aangebouwd.
 
In 1983 was er opnieuw een verbouwing en herinrichting. Bij deze verbouwing werd de andere helft van het gebouw ruimte bij de kerk aangetrokken, die nog als schuur in gebruik was.
 
In 1989 werd het hele gebouw van de gemeente Markelo aangekocht door de Hervormde Gemeente van Rijssen. 

In 2015 is het gebouw opnieuw gerenoveerd en voorzien van een nieuwe consistoriekamer en toiletgroep.

Foto`s