Financiele ondersteuning

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911

De diaconie kan mensen op verzoek financieel ondersteunen (middels een lening of een gift). Een verzoek om financiële hulp doet men bij de sectiediaken.
 
Financiële hulp kan men vragen voor noodzakelijke uitgaven, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte of overlijden. Ook bij een schuld kan men een beroep doen op de diaconie. Die kijkt daarbij eerst naar de financiële draagkracht (de hoogte van het inkomen), maar ook naar spaargeld of ander vermogen. Ook gaat de diaconie na of betrokkenen in aanmerking komen voor een ondersteuning van een andere instantie zoals bijvoorbeeld de gemeente.
 
De diaconie van uw wijk beoordeelt zelf verzoeken om financiële ondersteuning tot een zekere grens. Boven die grens vraagt de wijkdiaconie aan de commissie financiële ondersteuning van de diaconie om advies. In die commissie zit van elke wijk een diaken. De commissie laat haar advies weten aan de desbetreffende wijkdiaconie en aan het college van diakenen, maar het is dit college dat de besluiten over grote financiële ondersteuningen neemt. De diaconie gaat met deze verzoeken, met name op het punt van geheimhouding, uiterst zorgvuldig om.