Ondersteuning goede doelen

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911

Deze commissie adviseert het college van diakenen over de bestemming van een deel van de diaconale collecten. Ook adviseert zij over de bestemming van incidentele giften aan de diaconie of over begrotingsoverschotten. Het college van diakenen bepaalt welke doelen de diaconie ondersteunt.
 
Vóór haar advies beoordeelt de commissie de aanvragen van hulpverlenende instanties en selecteert zo de te ondersteunen doelen. Daarbij kan het gaan om instanties die plaatselijk, regionaal, landelijk of wereldwijd actief zijn. Uitgangspunt is dat de te ondersteunen doelen een diaconaal karakter hebben. De diaconie ondersteunt in beginsel instanties met een christelijke achtergrond die daarnaast een zogenaamde anbi-status hebben. Ook selecteert de commissie de doelen voor de zogenaamde tafelcollecten bij het Heilig Avondmaal.
 
Als u een diaconaal doel wilt voorstellen, neemt u dan contact op met uw sectie diaken. Dat kan ook als u zelf betrokken bent bij een stichting die een diaconale ondersteuning kan gebruiken. Uw sectie diaken is ook degene waar u terecht kunt met uw vragen of opmerkingen over de publicatie van de diaconale collecten in het kerkblad of op de website.